Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor Website DOCKR

Welkom bij de DOCKR-website (“Website”). Deze website en de inhoud ervan zijn eigendom van en worden beheerd door Pon’s Automobielhandel B.V. (hierna “DOCKR”) met als hoofdzetel Zuiderinslag 2, 3833 BP, Leusden, Nederland – registratienummer 31038797.

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden (“Terms of Use”) zijn van toepassing op uw bezoeken aan en uw gebruik van de Website, evenals op alle informatie, aanbevelingen en / of diensten die u op of via deze Website worden aangeboden (de “Informatie”).

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door DOCKR worden gewijzigd of anderszins worden gewijzigd. De gewijzigde of gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie op deze Website. Gebruikers van de Website wordt geadviseerd om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen voor mogelijke wijzigingen.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 14 september 2018.


Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is alleen voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen advies. DOCKR zal redelijke inspanningen leveren om de informatie op deze website accuraat en up-to-date te houden, maar garandeert niet dat de website en de informatie of beide vrij zijn van fouten, defecten, malware en virussen of dat de website en / of informatie correct is en bijgewerkt.

DOCKR is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken) van de Website, inclusief schade veroorzaakt door malware, virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie of de Website, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijke wangedrag of grove nalatigheid van DOCKR.

DOCKR is verder niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van (of niet in staat zijn om te gebruiken) elektronische communicatiemiddelen die al dan niet verband houden met de Website, inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van een storing of vertraging in de levering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en het overbrengen van virussen.


Privacyverklaring en cookies

Persoonlijke gegevens die worden verstrekt of verzameld via of in verband met deze Website, zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de Privacyverklaring en Cookiebeleid DOCKR. De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Privacyverklaring en Cookiebeleid DOCKR zoals gepost op deze Website.


Gekoppelde sites

Deze website kan links naar externe internetsites bevatten. DOCKR is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites die naar deze site linken of die eraan zijn gekoppeld. De Privacyverklaring DOCKR is niet van toepassing op enige verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens op of via dergelijke externe sites.


Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten op deze Website en de Informatie, inclusief auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van DOCKR Gebruikers mogen de Website en de Informatie lezen en kopieën maken voor hun eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door te printen of op te slaan het. Al het andere gebruik van de Website of de Informatie, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (een deel van) de Website op een externe internetsite of het creëren van links, hyperlinks of deep links tussen de Website en elke andere internetsite of andere gebruik, is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DOCKR.

Ongevraagde ideeën

In het geval dat u ongevraagde ideeën en / of materialen, hetzij bestaande uit teksten, afbeeldingen, geluiden, software, informatie of anderszins (de “Materialen”) op deze Website, of verzendt naar DOCKR per e-mail of anderszins, heeft DOCKR het recht om te gebruiken , dergelijke materialen kosteloos kopiëren en / of commercieel exploiteren en DOCKR is niet gebonden aan een verplichting tot vertrouwelijkheid met betrekking tot dergelijke materialen. U vrijwaart DOCKR en vrijwaart deze voor en tegen alle acties, claims en aansprakelijkheden die DOCKR heeft geleden, opgelopen of opgelopen als gevolg van het gebruik en / of misbruik van de Materialen die inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms) rechten van een derde partij of anderszins onwettig zijn tegenover een derde partij.


Scheidbaarheid

In het geval dat enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of de toepassing daarvan wordt of wordt verklaard door een bevoegde rechtbank als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar, blijft de rest van deze gebruiksvoorwaarden volledig van kracht en de toepassing ervan van een dergelijke bepaling moet zo worden geïnterpreteerd dat dit redelijkerwijs de bedoeling van de partijen bij deze overeenkomst beïnvloedt. De partijen komen voorts overeen om dergelijke nietige of niet-afdwingbare bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die, voor zover mogelijk, de economische, zakelijke en andere doeleinden van een dergelijke nietige of niet-afdwingbare bepaling bereikt.


Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die zich voordoen in verband met deze gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Utrecht, Nederland, tenzij bindende wettelijke vereisten anders bepalen.